Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Câu 1: Một người có lương tâm, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh , luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức đối với xã hội và những người khác là người có A. nghĩa vụ; B. lương tâm; C. nhân phẩm; D. danh dự Câu 2: “Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, xã hội” là A. phong tục – tập quán B. quy tắc xử sự C. pháp luật D. đạo đức Câu 3: Một người sống theo kiểu “đèn nhà ai nhà nấy rạng” có nghĩa họ đã không làm đúng với ý nghĩa của phạm trù nào dưới đây? A. nghĩa vụ; B. lương tâm; C. nhân phẩm; D. danh dự Câu 4: Một trong những đặc điểm của tình yêu chân chính là: A. sở hữu nhau; B. thay đổi nhau; C. quan tâm sâu sắc; D. sống chết vì nhau Câu 5: Các học sinh Việt Nam tham gia các kỳ thi Olimpic quốc tế là biểu hiện của nội dung nào dưới đây? A. Hợp tác B. Hòa nhập C. Danh dự D. Tự trọng SỞ GD&ĐT HÀ NỘI Trường THPT Bắc Lương Sơn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Năm học: 2016 MÔN GDCD- KHỐI 10 Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm) Mã đề 10 Câu 6: Đạo đức là cơ sở để xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, vì sự phát triển của con người là là biểu hiện vai trò nào sau đây? A. Đối với cá nhân; B. Đối với tập thể; C. Đối với gia đình; D. Đối với xã hội Câu 7: Một cá nhân thường xuyên làm điều trái với đạo đức mà không cảm thấy xấu hổ, hối hận là kẻ A. vô kỷ luật; B. vô tổ chức; C. vô lương tâm; D. vô nhân tính Câu 8: Cảm xúc vui sướng của con người khi được thỏa mãn nhu cầu là nội dung khái niệm A. lương tâm; B. nhân phẩm; C. danh dự; D. hạnh phúc Câu 9: Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người là biểu hiện vai trò nào sau đây? A. Đối với cá nhân; B. Đối với tập thể; C. Đối với gia đình; D. Đối với xã hội Câu 10: Tình yêu là một dạng tình cảm đặc biệt của A. xã hội; B. thời đại; C. lịch sử; D. con người Câu 11: Trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, xã hội là nội dung khái niệm A. nghĩa vụ; B. lương tâm; C. nhân phẩm; D. danh dự Câu 12: “Thương người như thể thương thân ” là biểu hiện vai trò của đạo đức với A. cá nhân; B. tập thể; C. gia đình; D. xã hội Câu 13: Chuẩn mực nên hay không nên là biểu hiện tiêu chí nào của đạo đức dưới đây? A. Nguồn gốc B. Nội dung C. Tính chất D. Phương thức tác động Câu 14: Nội dung nào dưới đây biểu hiện điểm giống nhau giữa đạo đức với pháp luật? A. Điều chỉnh hành vi của con người B. Quy dịnh việc nên làm, không nên làm C. Quy định việc được làm và phải làm D. Được dư luận xã hội đánh giá Câu 15: Khi một người biết tôn trọng, bảo vệ danh dự của mình thì người đó được coi là có lòng A. trắc ẩn; B. tự trọng; C. tự ái; D. nhân ái Câu 16 : Theo quan điểm của C. Mác “ bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”- điều này thể hiện nội dung gì của cộng đồng dưới đây? A. Khái niệm; B. Vai trò; C. Trách nhiệm; D. Ý nghĩa Câu 17: “ Trăm năm bia đá thì mòn Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ” là biểu hiện sức mạnh của A. thời gian và cuộc sống B. dư luận xã hội C. tình yêu và thù hận D. quan niệm về đạo đức Câu 18: Nội dung nào sau đây thể hiện vai trò của cộng đồng đối với con người? A. Giúp hoàn thiện năng lực B. Giúp hoàn thiện nhân cách C. Giúp hoàn thiện năng khiếu D. Giúp hoàn thiện bản thân Câu 19: Con người cần có lòng tự trọng để bảo vệ A. nghĩa vụ; B. lương tâm; C. nhân phẩm; D. danh dự Câu 20: Chuẩn mực đạo đức nào sau đây phù hợp với yêu cầu của chế độ xã hội XHCN? A. Liêm chính; B. Trung với vua; C. Tam tòng; D. Tứ đức Câu 21: Việc làm nào sau đây trái với chuẩn mực đạo đức xã hội? A. Học sinh quay cóp bài trong giờ kiểm tra B. Anh B vượt đèn đỏ C. Anh T gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. D. Bạn M trốn học không đến lớp Câu 22; Điều nào dưới đây không phải là điều nên tránh trong tình yêu? A.Yêu quá sớm; B.Yêu vụ lợi; C.Yêu một lúc nhiều người; D. Yêu đơn phương Câu 23 : “ Buôn có bạn, bán có phường” là biểu hiện nội dung khái niệm nào dưới đây? A. Nhân nghĩa; B. Nhân ái: C. Hòa nhập; D. Hợp tác Câu 24: Trạng thái cảm xúc ăn năn, hối hận, xấu hổ khi vi phạm chuẩn mực đạo đức là trạng thái A. thanh thản lương tâm; B. thỏa mãn lương tâm; C. day dứt lương tâm; D. cắn rứt lương tâm Câu 25: “Cộng đồng có trách nhiệm chăm lo cho đời sống của các cá nhân”- điều này thể hiện nội dung gì của cộng đồng dưới đây? A. Khái niệm; B. Vai trò; C. Trách nhiệm; D. Ý nghĩa ....................HẾT...........................
00:00:00