Cuộc thi Vật lý do Tenten tổ chức

Thể lệ cuộc thi

1) Thực hiện nghiêm túc quy chế thi

2) Nghiêm cấm sao chép bài , làm bài giống nhau và sao chép bài làm trên mạng

2) Nghiêm cấm hành vi gian lận và khuyến khích tố cáo các bạn gian lận

3) Bài làm được viết bằng tay hoặc đánh bằng máy tính 

4) Cấu trúc đề tự luận , mỗi vòng tối đa 10 điểm 

5) 3 bạn cao điểm nhất ở mỗi vòng được cộng 1 điểm ở vòng sau

6) Các bạn có điểm \(\ge6\) ở vòng 2 được bước vào vòng 3

7) Các bạn có điểm \(\ge6,5\) ở vòng 3 mới đủ điều kiện xét giải thưởng 

Loading...