Bài 4: Đường tiệm cận

Trọng Lê

y=2x-3 / x+2

Hồ Nhật Phi
18 tháng 10 2021 lúc 9:40

Hàm số \(y=2x-\dfrac{3}{x}+2\) có tiệm cận đứng là đường thẳng x=0, không có tiệm cận ngang.

Hàm số \(y=2x-\dfrac{3}{x+2}\) có tiệm cận đứng là đường thẳng x= -2, không có tiệm cận ngang.

Hàm số \(y=\dfrac{2x-3}{x+2}\) có tiệm cận ngang là đường thẳng y=2, tiệm cận đứng là đường thẳng x= -2. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Muon Lam Quen
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Lê Huy Hoàng
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Phụng Nguyễn Thị
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Nguyễn Nguyễn
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết