Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Ly Ly

* Tính giá trị của biểu thức:

a. A=\(2\sqrt{2}-3\sqrt{18}+4\sqrt{32}-\sqrt{50}\)

b. B=\(\sqrt{\left(1-\sqrt{5}\right)^2}+\sqrt{6+2\sqrt{5}}\)

c. C=\(\dfrac{1}{2-\sqrt{6}}+\dfrac{1}{2+\sqrt{6}}\)

Nguyễn Ngọc Lộc
29 tháng 6 2021 lúc 8:00

\(a,A=2\sqrt{2}-9\sqrt{2}+16\sqrt{2}-5\sqrt{2}\)

\(=4\sqrt{2}\)

\(b,B=\left|1-\sqrt{5}\right|+\sqrt{5+2\sqrt{5}+1}\)

\(=\left|1-\sqrt{5}\right|+\sqrt{\left(\sqrt{5}+1\right)^2}\)

\(=\left|1-\sqrt{5}\right|+\left|\sqrt{5}+1\right|=\sqrt{5}-1+\sqrt{5}+1=2\sqrt{5}\)

\(c,C=\dfrac{2+\sqrt{6}+2-\sqrt{6}}{\left(2+\sqrt{6}\right)\left(2-\sqrt{6}\right)}=\dfrac{4}{4-6}=-2\)
 

Bình luận (0)
Akai Haruma
29 tháng 6 2021 lúc 8:00

Lời giải:

a. 

\(A=2\sqrt{2}-3\sqrt{18}+4\sqrt{32}-\sqrt{50}=2\sqrt{2}-9\sqrt{2}+16\sqrt{2}-5\sqrt{2}\)

\(=(2-9+16-5)\sqrt{2}=4\sqrt{2}\)

b.

\(B=\sqrt{(1-\sqrt{5})^2}+\sqrt{(\sqrt{5}+1)^2}=|1-\sqrt{5}|+|\sqrt{5}+1|=\sqrt{5}-1+\sqrt{5}+1=2\sqrt{5}\)

c.

\(C=\frac{2+\sqrt{6}+2-\sqrt{6}}{(2-\sqrt{6})(2+\sqrt{6})}=\frac{4}{2^2-6}=-2\)

Bình luận (0)
Yeutoanhoc
29 tháng 6 2021 lúc 8:00

`a)A=2sqrt2-3sqrt{18}+4sqrt{32}-sqrt{50}`

`=2sqrt2-3sqrt{9.2}+4sqrt{16.2}-sqrt{25.2}`

`=2sqrt2-9sqrt2+16sqrt2-5sqrt2`

`=4sqrt2`

`b)B=sqrt{(1-sqrt5)^2}+sqrt{6+2sqrt5}`

`=sqrt5-1+sqrt{(sqrt5+1)^2}`

`=sqrt5-1+sqrt5+1=2sqrt5`

`c)1/(2-sqrt6)+1/(2+sqrt6)`

`=(2+sqrt6)/(4-6)+(sqrt6-2)/(6-4)`

`=(sqrt6-2-sqrt6-2)/2=-2`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quynh Existn
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Quynh Existn
Xem chi tiết
Quynh Existn
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hương
Xem chi tiết