Violympic toán 7

Trần Tuyết Như

Tìm x,y biết \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{5}\)\(xy=40\)

Lê Thị Trang
1 tháng 11 2018 lúc 8:42

Đặt \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{5}=k\)
\(\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=5k\\y=7k\end{matrix}\right.\)

Ta có: \(xy=40\)

\(\Leftrightarrow2k.5k=40\)

\(\Leftrightarrow10.k^2=40\)

\(\Leftrightarrow k^2=40:10\)

\(\Leftrightarrow k^2=4\)

\(\Leftrightarrow k=2\) hoặc \(k=-2\)

Thay \(k=2\) ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}x=2k=2.2=4\\y=5k=5.2=10\end{matrix}\right.\)

Thay \(k=-2\) ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}x=2k=2.\left(-2\right)=-4\\y=5k=5.\left(-2\right)=-10\end{matrix}\right.\)

Vậy \(\left[{}\begin{matrix}x=4;y=10\\x=-4;y=-10\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN