Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

dodo2003

Tìm GTNN,GTLN của các hàm số sau

a)\(y=sin^2x+cos2x-2\)

b)\(y=2sin^2x+4sinxcosx+3\)


Các câu hỏi tương tự
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
Lan Gia Huy
Xem chi tiết
Thiên Yết
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
vvvvvvvv
Xem chi tiết
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết