Ôn tập toán 7

Lê Bảo Linh

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn :3xy+x-y=1

help..................!!!!!!!!

qwerty
5 tháng 3 2017 lúc 21:33

3xy + x - y = 1 <=> 9xy + 3x - 3y = 3 <=> 3x(3y+1) - 3y-1 = 3-1

<=> (3y+1)(3x-1) = 2 (♣)

vì x, y thuộc Z nên (3y+1) và (3x-1) thuộc Z ; từ (♣) ta có 4 khã năng:

* TH1:
{ 3y+1 = -1 => y ko thuộc Z nên loại
{ 3x-1 = -2

* TH2:
{ 3y+1 = 2 vẫn có y ko thuộc Z, nên loại
{ 3x-1 = 1

* TH3:
{ 3y+1 = -2 <=> { y = -1
{ 3x-1 = -1 ------- { x = 0

* TH4:
{ 3y+1 = 1 <=> { y = 0

Vậy có 2 cặp (x;y) thỏa mãn là (0;-1) và (1;0)

Seven Love
5 tháng 3 2017 lúc 21:34

ta có 3xy +x -y = 1

<=> 9xy +3x-3y=3

<=> 3x(3y + 1 ) - (3y+1) = 4

<=> (3x-1)(3y+1) = 4

từ đó suy ra bảng rồi bn tự lm nhé

Thiên Thần Áo Hồng
31 tháng 3 2019 lúc 16:19
https://i.imgur.com/jfPML8d.jpg

Các câu hỏi tương tự
Trần Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Hot girl Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Hà Hoàng Thịnh
Xem chi tiết
Hot girl Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Anh
Xem chi tiết
Đoàn Phong
Xem chi tiết
 ✪ B ✪ ả ✪ o  ✪
Xem chi tiết
OoO_oOo_oOo
Xem chi tiết
trần thị xuân mai
Xem chi tiết