Bài 30: Lưu huỳnh

Meoww

Thực tế khoáng pyrit có thể coi là hh của FeS2 và FeS. Khi xử lí một mẫu khoáng pyrit bằng brom trong dd KOH dư, người ta thu được kết tủa đỏ nâu A và dd B. Nung kết tủa B đến khối lượng không đổi thu được 0,2 gam chất rắn. Thêm lượng dư dd BaCl2 vào dd B thì thu được 1,1087 gam kết tủa trắng không tan trong acid. a, Viết các PT. b, Xác định công thức tổng của pyrit. c, Tính khối lượng brom theo lí thuyết cần để oxi hóa mẫu khoáng.


Các câu hỏi tương tự
Loi Loi Huynh
Xem chi tiết
Loi Loi Huynh
Xem chi tiết
Rose Princess
Xem chi tiết
Etermintrude💫
Xem chi tiết
Ngọc Hòa Đặng
Xem chi tiết
Ngô Chí Thành
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Phương Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Uyên
Xem chi tiết