Tự đánh giá trang 40

Quoc Tran Anh Le

Theo đoạn trích, nhân vật Nữ Oa xuất hiện trong bối cảnh (thời gian, không gian) như thế nào?

A. Trời đất mới được hình thành, đã có loài người nhưng chưa có cỏ cây, muông thú

B. Trời đất mới được hình thành, đã có cỏ cây, muông thú và chưa có loài người

C. Trời đất mới sinh, chỉ có Nữ Oa cùng một số vị thần như Lửa, thần Nước

D. Trời đất mới sinh thành, có cỏ cây, muông thú và các thần Lửa, thần Nước

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:54

Đáp án B. Trời đất mới được hình thành, đã có cỏ cây, muông thú và chưa có loài người.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết