Tự đánh giá trang 40

Quoc Tran Anh Le

Phương án nào sau đây nêu đúng và đủ các sự kiện chính trong đoạn trích "Nữ Oa"?

A. Nữ Oa tạo ra loài người, Nữ Oa luyện đá vá trời

B. Nữ Oa bênh vực con người, Nữ Oa trừng phạt thần Lửa và thần Nước

C. Nữ Oa yêu thương con người, Nữ Oa tạo ra loài người

D. Nữ Oa luyện đá vá trời, Nữ Oa giúp đỡ loài người

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:54

Đáp án A. Nữ Oa tạo ra loài người, Nữ Oa luyện đá vá trời.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết