Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên

Minh Lệ

Số?

a) 

Cân 2 túi gạo như nhau. Một tú gạo cân nặng \(\dfrac{?}{?}\) kg.

b) 

Rót hết 8 l nước được đầy 5 ca như nhau. Mỗi ca có \(\dfrac{?}{?}\) l nước.

Người Già
23 tháng 8 2023 lúc 22:44

a)\(\dfrac{1}{7}\)
b)\(\dfrac{5}{8}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết