Đọc hiểu văn bản: Vẻ đẹp của một bài ca dao.

Thảo Phương

Nội dung phần 1 khẳng định điều gì?