Bài 3. Phong trào văn hóa Phục hưng

Nguyễn Quốc Đạt

Năm 1982, UNESCO ghi danh Trung tâm lịch sử tại thành phố Phờ-lo-ren (I-ta-li-a) là Di sản Thế giới. Đây là thành phố khởi nguồn của phong trào Văn hóa Phục hưng trong các thế kỉ XV – XVII.

Vậy phong trào Văn hóa Phục hưng đã đạt được những thành tựu gì? Ý nghĩa và tác động của phong trào này đối với Tây Âu như thế nào?

Nhật Văn
19 tháng 9 lúc 19:58

Tham khảo:

- Thành tựu: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trên nhiều lĩnh vực như văn học, nghệ thuật, khoa học,… và đạt nhiều thành tựu rực rỡ.

- Ý nghĩa và tác động:

- Phong trào Văn hóa Phục hưng là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản chống giai cấp phong kiến đã lỗi thời.

+ Thông qua các tác phẩm của mình, các nhà Phục hưng đã có đóng góp lớn trong việc giải phóng con người khỏi sự ràng buộc của lễ giáo phong kiến và Giáo hội; đóng vai trò tích cực trong việc phát động quần chúng chống lại chế độ phong kiến, đề cao những giá trị tốt đẹp, cao quý của con người.

+ Mở đường cho sự phát triển cao của văn hóa châu Âu trong những thế kỉ sau đó; làm phong phú thêm kho tàng văn hóa nhân loại.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)