Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng bước chân

Hà Quang Minh

Khoảng mấy bước chân của em thì được 1 m?

- Có thể thực hiện như sau: Lấy số đo 1 bước chân nhân với 3 rồi làm tròn kết quả đến hàng trăm.

- Ví dụ: 1 bước chân của em dài 35 cm.

          35 x 3 = 105

          Làm tròn số 105 đến hàng trăm thì được số 100.

          100 cm = 1 m

          Vậy khoảng 3 bước chân của em thì được 1 m.


Các câu hỏi tương tự
Hà Quang Minh
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
Xem chi tiết