Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng bước chân