Chương 1. Sự điện li

Huỳnh Thị Yến Nhi

Hoàn thành các phương trình hóa học trong các trường hợp sau: Chỉ rõ dấu hiệu của phản ứng xác định các ion tạo nên dấu hiệu đó :

VD: dd NaCl vào dd AgNO3 => có pư

Pthh: Nacl+Agno3=> Agcl!+ Nano3

​Hiên tượng: xuất hiện kết tủa trắng(agcl)

​Cac ion: at+ và cơ-

2) cho dd bacl2 vào dd na2so4

3) cho dd na2co3 vào dd mg(no3)2

4) cho dd naoh vao dd fecl3

5)cho dd hcl vao dd na2s

6)cho dd hno3 vao dd ch3coona đun nhẹ

7) cho dd nh4no3 vao dd naoh

8) cho dd hcl vừa đu vao dd naoh có sẵn quy tím

9)cho dd hno3 vừa đu vao dd ba(oh)2 có sẵn phenolphatalein 

10)cho dd Ca(oh)2 vừa đu vao dd hcm có sẵn quy tím

M.n giúp mình vs


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Duy Khang
Xem chi tiết
Tên Là Nam
Xem chi tiết
Yoona GG
Xem chi tiết
02_Quỳnh Anh_11a5 Nguyễn
Xem chi tiết
Vương Nhất Đông
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Duy Lê
Xem chi tiết
Vân Phan
Xem chi tiết
nguyễn minh
Xem chi tiết