Chương 1. Sự điện li

02_Quỳnh Anh_11a5 Nguyễn

Bài 3: Hòa tan 200ml dd BaCl2 0,5M với 400ml dd Na2SO4 0,2M. Tính nồng độ mol các ion sau pư.

Bài 4: Cho 150ml dd HCl 2M tác dụng với 50ml dd Ba(OH)2 2,8M. Tính nồng độ mol các ion sau pư.

 

Hồng Phúc
3 tháng 10 2021 lúc 14:25

3.

\(n_{Ba^{2+}}=0,5.0,2=0,1\left(mol\right)\Rightarrow\left[Ba^{2+}\right]=\dfrac{0,1}{0,2+0,4}=0,17M\)

\(n_{Cl^-}=2.0,5.0,2=0,2\left(mol\right)\Rightarrow\left[Cl^-\right]=\dfrac{0,2}{0,2+0,4}=0,33M\)

\(n_{Na^+}=2.0,2.0,4=0,16\left(mol\right)\Rightarrow\left[Na^+\right]=\dfrac{0,16}{0,2+0,4}=0,27M\)

\(n_{SO_4^{2-}}=0,2.0,4=0,08\left(mol\right)\Rightarrow\left[SO_4^{2-}\right]=\dfrac{0,08}{0,2+0,4}=0,13M\)

Bình luận (1)
Hồng Phúc
3 tháng 10 2021 lúc 14:30

4.

\(n_{H^+}=n_{Cl^-}=2.0,15=0,3\left(mol\right)\Rightarrow\left[Cl^-\right]=\left[H^+\right]=\dfrac{0,3}{0,15+0,05}=1,5M\)

\(n_{Ba^{2+}}=0,05.2,8=0,14\left(mol\right)\Rightarrow\left[Ba^{2+}\right]=\dfrac{0,14}{0,15+0,05}=0,7M\)

\(n_{OH^-}=2.0,05.2,8=0,28\left(mol\right)\Rightarrow\left[OH^-\right]=\dfrac{0,28}{0,15+0,05}=1,4M\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phụng Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Bùi Hồng Điệp
Xem chi tiết
Gà Kiến Thức
Xem chi tiết
Duy Lê
Xem chi tiết
nguyễn minh
Xem chi tiết
Nguyễn Trúc
Xem chi tiết
Vân Phan
Xem chi tiết
02_Quỳnh Anh_11a5 Nguyễn
Xem chi tiết
Dang Phuc
Xem chi tiết