Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Quoc Tran Anh Le

Hãy viết các số sau dưới dạng số thập phân (nếu cần) rồi làm tròn theo yêu cầu.

a) Làm tròn đến hàng trăm: \(1000\pi ;\,\,\,\, - 100\sqrt {2.} \)

b) Làm tròn đến hàng phần nghìn: \( - \sqrt 5 ;\,\,6,\left( {234} \right)\).

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 21:17

a) Làm tròn đến hàng trăm

\(\begin{array}{l}1000\pi  = 3141,5926.... \approx 3100\,\\\, - 100\sqrt 2  =  - 141,4213... \approx  - 100\end{array}\)

b) Làm tròn đến hàng phần nghìn

\(\begin{array}{l} - \sqrt 5  \approx 2,23606... \approx 2,236;\,\,\\\,6,\left( {234} \right) \approx 6,234\end{array}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)