Bài 1: Nhập môn hóa học

Quoc Tran Anh Le

Hãy cho biết các hoạt động trong Hình 1.11 tương ứng với phương pháp học tập hóa học nào.

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 20:44

- Các hoạt động trong Hình 1.11 tương ứng với phương pháp học tập:

   + Phương pháp tìm hiểu lí thuyết: 1, 2, 3

   + Phương pháp học tập thông qua thực hành thí nghiệm: 5

   + Phương pháp luyện tập, ôn tập: 4, 6, 8

   + Phương pháp học tập, trải nghiệm: 7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết