Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Luyện tập

Ngọc Băng

Giải hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}y+\frac{1}{2x-y}=-5\\\frac{x}{2x-y}=6\end{matrix}\right.\)


Các câu hỏi tương tự
PU PII MM
Xem chi tiết
khong có
Xem chi tiết
Vũ
Xem chi tiết
illumina
Xem chi tiết
Cam Anh
Xem chi tiết
Dương Dương
Xem chi tiết
Havan HANG
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Bảo
Xem chi tiết
Ong Seong Woo
Xem chi tiết