Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Luyện tập

Ngọc Băng

Giải hệ phương trình

\(\left\{{}\begin{matrix}x^2-2xy+x+y=0\\x^4-4x^2y+3x^2+y^2=0\end{matrix}\right.\)

Nguyễn Việt Lâm
13 tháng 3 2019 lúc 21:45

Từ pt đầu ta có: \(x^2+y=x\left(2y-1\right)\) (1)

\(x^4+2x^2y+y^2+3x^2-6x^2y=0\Leftrightarrow\left(x^2+y\right)^2-3x^2\left(2y-1\right)=0\) (2)

Thay (1) vào (2) ta được:

\(x^2\left(2y-1\right)^2-3x^2\left(2y-1\right)=0\Leftrightarrow x^2\left(2y-1\right)\left(2y-4\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\Rightarrow y=0\\y=\frac{1}{2}\Rightarrow x^2+\frac{1}{2}=0\left(vn\right)\\y=2\Rightarrow x^2-3x+2=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=2\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Lương
Xem chi tiết
Havan HANG
Xem chi tiết
Ong Seong Woo
Xem chi tiết
Câụ Bé Mùa Đông
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Minh
Xem chi tiết
Ong Seong Woo
Xem chi tiết
Lê Lương
Xem chi tiết
Trương Thị Hải Anh
Xem chi tiết
khong có
Xem chi tiết