Chương 1. Sự điện li

Tôn Nữ Diệu Nhung

Dung dịch A gồm 5 ion : Mg 2+ , Ba 2+, Ca 2+ 0.1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-.Thêm từ từ dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích dung dịch K2CCO3 cho vào là?

Nguyễn Thị Kiều
3 tháng 10 2017 lúc 10:59

Bảo toàn điện tích: => \(2n_{Mg^{2+}}+2n_{Ba^{2+}}+2n_{Ca^{2+}}=n_{Cl^-}+n_{NO_3^-}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Mg^{2+}}+n_{Ba^{2+}}+n_{Ca^{2+}}=0,15\left(mol\right)\)

\(Mg^{2+}+CO_3^{2-}->MgCO_3\\ Ba^{2+}+CO_3^{2-}->BaCO_3\\ Ca^{2+}+CO_3^{2-}->CaCO_3\)

Ta có: \(n_{CO_3^{2-}}=n_{Mg^{2+}}+n_{Ba^{2+}}+n_{Ca^{2+}}=0,15\left(mol\right)\)

=> \(V_{K_2CO_3}=\dfrac{0,15}{1}=0,15\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thanh Hải
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Hải
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Hải
Xem chi tiết
Công Tuyên
Xem chi tiết
Thương Thương
Xem chi tiết
Thương Thương
Xem chi tiết
gấu béo
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Hải
Xem chi tiết
Mai phương thuý
Xem chi tiết