Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Tín Nguyễn

Đốt cháy hoàn toàn 0,279g một hợp chất hữu cơ thu được 403,2cmCO2 (đkc) và 0,189g H2O. Mặt khác, bằng phương pháp Dumas, nêu phân tích 0,186g chất hữu cơ trên thì thu được 12,8cm3 N(ở 39oC và 2atm). Cho tỷ khối hơi của hợp chất hữu cơ so với không khí là 3,2063. Tìm công thức phân tử.

Kudo Shinichi
2 tháng 12 2022 lúc 11:57

Đổi: 403,2 cm3 = 0,4032 dm3 = 0,4032 lít

       12,8 cm3 = 0,0128 dm3 = 0,0128 lít

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=\dfrac{0,4032}{22,4}=0,018\left(mol\right)\\n_{H_2O}=\dfrac{0,189}{18}=0,0105\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}n_C=n_{CO_2}=0,018\left(mol\right)\\n_H=2.n_{H_2O}=0,021\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Phân tích 0,186 gam chất hữu cơ thì thu được 

\(n_{N_2}=\dfrac{2.0,0128}{0,082.\left(39+273\right)}=0,001\left(mol\right)\)

Trong 0,279 gam hợp chất hữu cơ có: 

\(n_N=2.0,001.\dfrac{0,279}{0,186}=0,003\left(mol\right)\)

=> Trong 0,279 gam hợp chất hữu cơ có:

\(n_O=\dfrac{0,279-0,018.12-0,021-0,003.14}{16}=0\left(mol\right)\)

=> CTHH của hợp chất có dạng \(C_xH_yN_z\)

=> \(x:y:z=n_C:n_H:n_O=0,018:0,021:0,003=6:7:1\)

=> CTPT có dạng \(\left(C_6H_7N\right)_n\)

Mà \(M_{hchc}=3,2063.29=93\left(g/mol\right)\)

=> \(n=\dfrac{93}{93}=1\)

Vậy CTPT của chất là C6H7N

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
11A5_04_NGÔ THỊ NGUYỆT Á...
Xem chi tiết
11A5_04_NGÔ THỊ NGUYỆT Á...
Xem chi tiết
Chanh
Xem chi tiết
Lạc Lạc
Xem chi tiết
Cao Thu Anh
Xem chi tiết
Vân Lưu Hồng
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Kim Thư
Xem chi tiết
Hàn Nhật Hạ
Xem chi tiết
trí trúc
Xem chi tiết
Tran Thi Van Anh
Xem chi tiết