Em ôn lại những gì đã học

Minh Lệ

Đọc những số còn thiếu để có bảng các số từ 1 đến 100:

animepham
26 tháng 3 lúc 22:20

lần lượt theo hàng là : 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7, 8 , 9, 10

11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 , 19 , 20

21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30

31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40

41 , 42 , 43, 44 , 45, 46 ,47 , 48 , 49 , 50

51, 52 , 53 , 54 , 55, 56 , 57, 58, 59 , 60

61, 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70

71 , 72 , 73 , 74 , 75, 76 , 77 , 78 , 79 , 80

81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90

91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99  , 100 .

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 22:28

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Minh Lệ
Minh Lệ
Xem chi tiết