Em ôn lại những gì đã học

Minh Lệ
animepham
26 tháng 3 lúc 22:29

loading...

Bình luận (0)
『Lê』 Gia Bảo
26 tháng 3 lúc 22:30

..

Bình luận (0)
Minh Lệ
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 22:20

loading...

Bình luận (0)
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 22:21

loading...

Bình luận (0)
animepham
26 tháng 3 lúc 22:21

loading...

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 22:18

a, số bé nhất là 34

b, số lớn nhất là 68

c, thứ tự từ lớn đến bé là : 68;55;49;34

Bình luận (0)
TN NM BloveJ
26 tháng 3 lúc 22:18

a) số 34 bé nhất 

b) số 68 lớn nhất

c) 34 49 55 68

Bình luận (0)
『Lê』 Gia Bảo
26 tháng 3 lúc 22:31

a, 34

b, 68

c, 68;55;49;34

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 22:16

a, 2 chục 8 đơn vị

b, 4 chục 1 đơn vị

c, 5 chục 5 đơn vị

d, 7 chục 0 đơn vị

e, 9 chục 9 đơn vị

Bình luận (0)
Phước Lộc
26 tháng 3 lúc 22:16

a) Số 28 gồm 2 chục và 8 đơn vị.

b) Số 41 gồm 4 chục và 1 đơn vị.

c) Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị.

d) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

e) Số 99 gồm 9 chục và 9 đơn vị.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 22:22

loading...

Bình luận (0)
TN NM BloveJ
26 tháng 3 lúc 22:15

15<21     98>89      74=74     30<48

 

Bình luận (0)
ngọc quỳnh
26 tháng 3 lúc 22:24

15<21     98>89     74=74      30<48

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
animepham
26 tháng 3 lúc 22:20

lần lượt theo hàng là : 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7, 8 , 9, 10

11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 , 19 , 20

21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30

31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40

41 , 42 , 43, 44 , 45, 46 ,47 , 48 , 49 , 50

51, 52 , 53 , 54 , 55, 56 , 57, 58, 59 , 60

61, 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70

71 , 72 , 73 , 74 , 75, 76 , 77 , 78 , 79 , 80

81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90

91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99  , 100 .

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 22:28

loading...

Bình luận (0)