Em ôn lại những gì đã học

Minh Lệ

a) Số 28 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

b) Số 41 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

c) Số 55 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

d) Số 70 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

e) Số 99 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

MinYewCou
26 tháng 3 lúc 22:16

a, 2 chục 8 đơn vị

b, 4 chục 1 đơn vị

c, 5 chục 5 đơn vị

d, 7 chục 0 đơn vị

e, 9 chục 9 đơn vị

Bình luận (0)
Phước Lộc
26 tháng 3 lúc 22:16

a) Số 28 gồm 2 chục và 8 đơn vị.

b) Số 41 gồm 4 chục và 1 đơn vị.

c) Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị.

d) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

e) Số 99 gồm 9 chục và 9 đơn vị.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Minh Lệ