Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

Ngoc Anh Thai

Đố vui: Em hãy dựa vào thông tin dưới mỗi bức ảnh để tính tuổi của các nhà bác học sau:

 

Nhưn Ngốc Nghếch
7 tháng 4 lúc 18:16

- Tuổi của nhà bác học Archimedes: (- 212) – (- 287) = 75 tuổi.

-  Tuổi của nhà bác học Pythagoras: (- 495) – (- 570) = 75 tuổi.

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
7 tháng 4 lúc 18:17

Tuổi của Archimedes: (-212) - (-287) = 75 tuổi

Tuổi của Pythagoras : (-495 )- (-570) = 75 tuổi

Bình luận (0)

Archimedes:66 tuổi

pythagoras:75 tuổi

Bình luận (1)
HELLO^^^$$$
7 tháng 4 lúc 18:29

Archimedes:(-212)-(-287)= 75 tuổi

Pythagoras:(-495)-(-570)= 75 tuổi

Bình luận (0)
rô phèn
7 tháng 4 lúc 20:15

+ Tuổi của nhà bác học Archimedes: (- 212) – (- 287) = 75 tuổi.

+ Tuổi của nhà bác học Pythagoras: (- 495) – (- 570) = 75 tuổi.

Bình luận (0)

Tuổi của nhà bác học Archimedes: (-212)-(-287)=75 tuổi.

Tuổi của nhà bác học Pythagoras: (-495)-(-570)=75 tuổi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN