Ôn thi vào 10

Thắng Phạm

Đề:Read the follwing passage and mark the letter A,B,C,D to indicate the correct word that best fits each of the numered blanks

_Sunn So Sad_
25 tháng 5 lúc 16:09

D - C - A - B - B

Bình luận (0)
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Genevieve Fullbuster
Xem chi tiết
Lan Anh
Xem chi tiết
Kim Taehyungie
Xem chi tiết
Lan Anh
Xem chi tiết
violet
Xem chi tiết
Lan Anh
Xem chi tiết
duong ^^
Xem chi tiết
duong ^^
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Ngọc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)