Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên

Minh Lệ

Chọn câu trả lời đúng.

Có 2 thùng như nhau đựng đầy nước. Người ta đã lấy hết lượng nước của 2 thùng đó chia đều vào 5 can. Hỏi lượng nước ở mỗi can bằng máy phần lượng nước của một thùng?

A. \(\dfrac{5}{7}\) thùng             B. \(\dfrac{5}{2}\) thùng           C. \(\dfrac{2}{5}\) thùng

Người Già
23 tháng 8 2023 lúc 22:38
  C.\(\dfrac{2}{5}\) thùng
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết