Chương 2: TỔ HỢP. XÁC SUẤT

Nguyễn Thùy Chi

Cho tập hợp A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Từ A lập được bao nhiêu

a. số có 4 chữ số khác nhau bé hơn 4326

b. số có 4 chữ số khác nhau luôn có mặt hai chữ số 1 và 5 đúng cạnh nhau


Các câu hỏi tương tự
Chuột yêu Gạo
Xem chi tiết
Măm Măm
Xem chi tiết
Măm Măm
Xem chi tiết
Chuột yêu Gạo
Xem chi tiết
Măm Măm
Xem chi tiết
Măm Măm
Xem chi tiết
Chuột yêu Gạo
Xem chi tiết
Chuột yêu Gạo
Xem chi tiết
Măm Măm
Xem chi tiết
Chuột yêu Gạo
Xem chi tiết