Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 465
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (17)

Đang theo dõi (16)