Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác

THI QUYNH HOA BUI

cho tam giác nhọn ABC, trực tâm H. Gọi K là điểm đối xứng với H qua BC. chứng minh BAH=BCK


Các câu hỏi tương tự
Lăng Nhược Y
Xem chi tiết
Ao Qua
Xem chi tiết
Trương Nguyễn Bảo Châu
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nhã Pham
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Kim Jisoo
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Anh
Xem chi tiết