Chương III - Góc với đường tròn

Nguyễn Phương Thảo

cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Đường tròn tâm E đường kính BH cắt AB tại M( M khác B), đường trong tâm F đường kính HC cắt AC tại N(N khác C)
a)Chứng minh AM.AB=AN.AC và AN.AC=MN2
b)Gọi I là trung điểm của EF, O là giao điểm của AH và MN. Chứng minh IO vuông góc với đường thẳng MN
c)Chứng minh 4(EN2+FM2)=BC2+6AH2


Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Thu Thủy
Xem chi tiết
Nam Vương Thành
Xem chi tiết
NGUYỄN XUÂN SƠN
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Chi
Xem chi tiết
9A5 04 Hồng Anh
Xem chi tiết
Trần Việt Anh
Xem chi tiết
ekhoavvdd
Xem chi tiết
Nguyễn Cao Học
Xem chi tiết