Bài 4: Cấp số nhân

Nguyễn thư

Cho tam giác ABC có A=90°, a, √6/3, b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tam giác ABC là tam giác có đặc điểm gì


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoài Nhân
Xem chi tiết
Đỗ Hà Thọ
Xem chi tiết
Lê Ngọc Phương Linh
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Minh Thanh
Xem chi tiết
Hồ Anh Thư
Xem chi tiết
hằng hồ thị hằng
Xem chi tiết
nắng Mộtmàu_
Xem chi tiết