Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Nguyễn Thị Thu Sương

cho (O;1) và 3 điểm A,B,C bất kì. C/m tồn tại 1 điểm M nằm bên trong (O) sao cho MA+MB+MC\(\ge3\)


Các câu hỏi tương tự
EDOGAWA CONAN
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Cao Chu Thiên Trang
Xem chi tiết
Lê Anh Ngọc
Xem chi tiết
Nguyetthi
Xem chi tiết
Phan Quỳnh Như
Xem chi tiết
Thăng Bùi Ngọc
Xem chi tiết
Hrgwggwuch sv5
Xem chi tiết
Hà Trần
Xem chi tiết