Bài 2: Hình thang

Nguyễn Thị Tú Phương

Cho hình thang ABCD (AB // CD). E, F lần lượt là trung điểm của AD, BC. G là giao điểm của đường thẳng qua E vuông góc với BD và đường thằng qua F vuông góc với AC. Chứng minh: GD = GC


Các câu hỏi tương tự