Chương 5. Nhóm Halogen

Anh Thư Nguyễn

Cho các chất rắn sau; NaCL, Na2SO4. BaCO3, BaCl2 và BaSO4. Chỉ sử dụng dung dịch HCl, nêu cách nhận biết các chất rắn đó và giải thích?

Buddy
13 tháng 3 2020 lúc 22:23

khi cho HCl vào xảy ra các trường họp sau:

+ không hiện tượng: NaCl, Na2SO4, BaCl2

+ chất rắn tan và có khí thoát ra: BaCO3

+ chất rắn không tan mà lắng xuống : BaSO4

------ Để phân biệt 3 chất không hiện tượng:

+ đổ hoán vị các dd:

* không hiện tượng khi cho vào 2 chất còn lại: NaCl

* 1 chất kết tủa , 1 chất không hiện tượng là Na2SO4 và BaCl2

để phân biệt 2 chất này thì dùng dd tạo ra sau khi cho BaCO3 tác dụng với HCl (là hỗn hợp HCl và BaCl2). dd nào tạo kết tủa thì laf Na2SO4, không có gì là BaCl2.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Thu Dương
13 tháng 3 2020 lúc 22:25

Cho dd HCl vào

+Tạo khí là BaCO3

BaCO3+2HCl-->BaCl2+H2O+CO2

+ Ko có hiện tượng là NaCl, Na2SO4, BaCl2, BaSO4(N1)

Cho BaCO3 vừa nhận viết vào N1

+ Tạo kết tủa là Na2SO4

Na2SO4+BaCO3-->Na2CO3+BaSO4

+K có hiện tượng là NaCl,BaCl2, BaSO4(N2)

-Cho dd Na2SO4 vào N2

+Tạo kết tủa trắng là BaCl2

BaCl2+Na2SO4--->BaSO4+2NaCl

+K có hiện tượng là NaCl và BaSO4(N3)

-Cho dd Na2CO3 thu dduoc ở trên vào N3

+Tạo kết tủa là BaSO4

BaSO4+Na2CO3--->Na2SO4+BaCO3

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 3 2020 lúc 22:27

Cho các chất vào HCl. BaCO3 tan, tạo khí ko màu. BaSO4 ko tan. Còn lại ko hiện tượng.

BaCO3+ 2HCl -> BaCl2+ CO2+ H2O

Lấy dung dịch spu nhỏ vào 3 chất còn lại. Na2SO4 có kết tủa trắng .

Na2SO4+ BaCl2 -> BaSO4+ 2NaCl

Nhỏ Na2SO4 vào 2 chất còn lại. BaCl2 có kết tủa. Còn lại là NaCl

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Lê Thanh Tuyền
Xem chi tiết
Huỳnh Như
Xem chi tiết
Ánh Dương
Xem chi tiết
tường anh nguyễn
Xem chi tiết
Suri Yun
Xem chi tiết
Ngo Thuy
Xem chi tiết
Lê Thu Trang
Xem chi tiết
Van Doan Dao
Xem chi tiết
vvvvvvvv
Xem chi tiết