Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

santa

cho 40,8g hỗn hợp cu và fe3o4 tác dụng với 200ml dung dịch hno3 loãng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,912 lit NO duy nhất ở đktc, dung dịch B và phần kim loại không tan C. Hòa tan C trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 0,392 lit khí NO ở đktc.

a) Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 đã dùng

b) Tính khối lượng các muối thu được trong dung dịch B.

santa
14 tháng 1 lúc 13:11

mong mng không giải bảo toàn electron vì mình chưa học :'(

Bình luận (2)
traitimtrongvang
Đại úy -
14 tháng 1 lúc 13:20

a)

Chất rắn C : Cu

Bảo toàn e : 

\(2n_{Cu\ dư} = 3n_{NO}\\ \Rightarrow n_{Cu\ dư} = \dfrac{0,0175.3}{2} = 0,02625(mol)\)

Gọi 

\(n_{Cu\ pư} = a; n_{Fe_3O_4} = b\\ \Rightarrow 64a + 232b = 40,8 - 0,02625.64 = 39,12(1)\)

Bảo toàn e : 

\(2n_{Cu} = 2n_{Fe_3O_4} + 3n_{NO}\\ \Rightarrow 2a - 2b = 0,13.3(2)\)

Từ (1)(2) suy ra a = 0,285 ; b = 0,09

Suy ra \(n_O = 4n_{Fe_3O_4} = 0,09.4 = 0,36(mol)\)

\(2H^+ + O^{2-} \to H_2O\\ 4H^+ + NO_3^- \to NO + 2H_2O\)

\(Suy\ ra\ :n_{HNO_3} = 2n_O + 4n_{NO} = 1,24(mol)\\ \Rightarrow C_{M_{HNO_3}} = \dfrac{1,24}{0,2} = 6,2M\)

b)

Muối gồm :

Cu(NO3)2 : 0,285

Fe(NO3)2 : 0,09.3 = 0,27(mol)

\(\Rightarrow m_{muối} = 0,285.188 + 0,27.180 = 102,18(gam)\)

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN