Violympic toán 9

Nguyễn Thu Ngà

cho 0<a,b,c<1. chứng minh \(2a^3+2b^3+2c^3< 3+a^2b+b^2c+c^2a\)


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thu Ngà
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Ngà
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Ngà
Xem chi tiết
Agami Raito
Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Tuyết Nung
Xem chi tiết
Nguyễn Thế Hiếu
Xem chi tiết
Tống Cao Sơn
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Trà
Xem chi tiết