Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất.

Thảo Phương

Chỉ ra thông tin chính của phần (3)