Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Nguyễn Thiện

Câu 2) tìm TXD của các hàm số sau

a) y =sin(2x + 1)

b) y = cos 1/x

c) y = cot (3x + 5π/3)

d) y = cotx/sinx - 1

Nguyễn Việt Lâm
25 tháng 8 2020 lúc 20:23

a/ \(x\in R\)

b/ \(x\ne0\)

c/ \(sin\left(3x+\frac{5\pi}{3}\right)\ne0\Leftrightarrow3x+\frac{5\pi}{3}\ne k\pi\)

\(\Leftrightarrow x\ne-\frac{5\pi}{9}+\frac{k\pi}{3}\)

d/ \(\left\{{}\begin{matrix}sinx\ne0\\sinx\ne1\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ne k\pi\\x\ne\frac{\pi}{2}+k2\pi\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thiên Yết
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Thiện
Xem chi tiết
Lan Gia Huy
Xem chi tiết
vvvvvvvv
Xem chi tiết
Phan Trịnh Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Thiên Yết
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ vân
Xem chi tiết