Bài tập cuối chương 2

Karik-Linh

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng.

a)\(\sqrt{9}\)∈Q;b)\(\sqrt{5}\)∈R;c)\(\dfrac{11}{9}\)∉R;d)−\(\sqrt{7}\)∈R.

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 20:25

a: Đúng

b: Đúng

c: Sai

d: Đúng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)