Bài 10: Amino axit

Brit Nguyễn

c6h5nh2+hno3

Hồ Hữu Phước
22 tháng 9 2017 lúc 5:20

C6H5NH2+HNO3\(\rightarrow\)C6H5NH3NO3( tương tự phản ứng bazơ với axit)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Tấn Hưng
Xem chi tiết
Nguyễn Tấn Hưng
Xem chi tiết
Nguyễn Tấn Hưng
Xem chi tiết
Hữu Thắng
Xem chi tiết
Yến Phạm
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bùi Thế Nghị
Xem chi tiết
Bùi Thế Nghị
Xem chi tiết