Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Luyện tập

Nguyễn Ngọc Song Quyên

Bài 4: tìm các chữ số a, b để:

b) số 5a43b chia hết cho cả 2; 5 và 9.

c) số 735a2b chia hết cho5 &9 không chia hết cho 2.

d) số 5a27b chia hết cho cả 2; 5 và 9

e) số 7a142b chia hết cho cả 2; 5 và 9.

f) số 2a41b chia hết cho cả 2; 5 và 9.

g) số 40ab chia hết cho cả 2; 3 và 5

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 13:13

b: Đặt \(A=\overline{5a43b}\)

A chia hết cho 2 và 5 nên A có tận cùng là 0

=>b=0

=>\(A=\overline{5a430}\)

A chia hết cho 9

=>5+a+4+3+0 chia hết cho 9

=>a+12 chia hết cho 9

=>a=6

=>Số cần tìm là 56430

c: Đặt \(B=\overline{735a2b}\)

B chia hết cho 5 và không chia hết cho 2 nên b=5

=>\(B=\overline{735a25}\)

B chia hết cho 9

=>7+3+5+a+2+5 chia hết cho 9

=>a+22 chia hết cho 9

=>a=5

Vậy: Số cần tìm là 735525

d: Đặt \(C=\overline{5a27b}\)

C chia hết cho 2 và 5 nên C có tận cùng là 0

=>b=0

=>\(C=\overline{5a270}\)

C chia hết cho 9

=>5+a+2+7+0 chia hết cho 9

=>a+14 chia hết cho 9

=>a=4

Vậy: Số cần tìm là 54270

e: Đặt \(D=\overline{7a142b}\)

Vì D chia hết cho cả 2 và 5 nên D có tận cùng là 0

=>b=0

=>\(D=\overline{7a1420}\)

D chia hết cho 9

=>7+a+1+4+2+0 chia hết cho 9

=>a+14 chia hết cho 9

=>a=4

=>Số cần tìm là 741420

g: \(X=\overline{40ab}\)

X chia hết cho 2 và 5 nên b=0

=>\(X=\overline{40a0}\)

X chia hết cho 3

=>4+a+0+0 chia hết cho 3

=>a+4 chia hết cho 3

=>\(a\in\left\{2;5;8\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Le Kieu Linh
Xem chi tiết
Le Kieu Linh
Xem chi tiết
Cao Phuc
Xem chi tiết
An Bùi
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Hoàng Trần Minh Hy
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết