Chương 1. Sự điện li

Phạm Hoàng Hiệp

Bài 1: dung dịch X chưa hỗn hợp Na2CO3 1,5M và KHCO1M. NHỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dd X, sinh ra V lít khí Xở đktc. Giá trị của V?

Bài 2: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M. Sau phản ứng số mol CO2 là bao nhiêu?


Các câu hỏi tương tự
Cuong Nguyen
Xem chi tiết
Thiên Ân Nguyễn
Xem chi tiết
Thương Thương
Xem chi tiết
Huỳnh Thanh Xuân
Xem chi tiết
Thương Thương
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Hải
Xem chi tiết
Thương Thương
Xem chi tiết
Thiên Ân Nguyễn
Xem chi tiết
Mai Anh
Xem chi tiết