Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

NCS Hydrogen-7

a.     Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tư sản Hà Lan, Anh, chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, Cách mạng tư sản Pháp theo mẫu bảng sau: (bảng minh họa)

Thời gian

Sự kiện

 

 

 

 

 

 

b.     Chọn 6 sự kiện tiêu biểu nhất của 4 cuộc cách mạng đó và giải thích tại sao đây là sự kiện tiêu biểu.

c.      Viết một đoạn văn bản ngắn  đóng vai là một người dân Anh hoặc Pháp hoặc Bắc Mỹ  đã tham gia  cách mạng kể lại ngắn gọn một cuộc cách mạng mà mình yêu thích.

Câu a không cần phải kẻ bảng chỉ cần viết thời gian và sự kiện.


Các câu hỏi tương tự
NCS Hydrogen-7
Xem chi tiết
VK7-T49
Xem chi tiết
NCS Hydrogen-7
Xem chi tiết
Tường Vy
Xem chi tiết
Tường Vy
Xem chi tiết
Hoàng Thiên Ly
Xem chi tiết
bé mèo
Xem chi tiết
Hà Huy
Xem chi tiết
Phạm NI NA
Xem chi tiết