Bài 13: Ước và bội

Dương Viết Tùng

84:x,180:x,240:x và x>6

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:42

\(84=2^2\cdot3\cdot7;180=2^2\cdot3^2\cdot5;240=2^4\cdot3\cdot5\)

=>\(ƯCLN\left(84;180;240\right)=2^2\cdot3=12\)

Ta có: \(84⋮x;180⋮x;240⋮x\)

=>\(x\inƯC\left(84;180;240\right)\)

=>\(x\inƯ\left(12\right)\)

=>\(x\in\left\{1;-1;2;-2;3;-3;4;-4;6;-6;12;-12\right\}\)

mà x>6

nên x=12

Bình luận (0)
Dương Viết Tùng
6 tháng 12 2023 lúc 22:43

cảm ơn

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Yến Nhi
Xem chi tiết
Trà My
Xem chi tiết
Thu An Phuong
Xem chi tiết
Ngô Bảo Nam
Xem chi tiết
An Nguyễn
Xem chi tiết
An Nguyễn
Xem chi tiết
Đỗ Tiến Đạt
Xem chi tiết
Vũ Đình Đức
Xem chi tiết
katie
Xem chi tiết