Đọc hiểu văn bản: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập.

Thảo Phương

6. Tờ lịch sau đây nhắc đến sự kiện lịch sử nào và cho em biết những thông tin gì về sự kiện ấy?Cách trình bày thông tin về sự kiện lịch sử ở tờ lịch này có khác gì với văn bản Hồ Chí Minh và " Tuyên ngôn Độc lập"

loading...