Ôn thi vào 10

Nhăm nhăm

1. A. pull                            B. erupt                            C. thunder                       D. junkyard

2. A. mineral                      B. tidal                             C. describe                      D. divide

3. A. chopstick                  B. charity                         C. children                      D. Christmas

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

4. A. interview                   B. determine                    C. interpret                      D. equipment

5. A. emigrate                    B. atlantic                        C. criteria                         D. policeman

_Sunn So Sad_
25 tháng 5 lúc 15:18

1. A. pull                            B. erupt                            C. thunder                       D. junkyard

2. A. mineral                      B. tidal                             C. describe                      D. divide

3. A. chopstick                  B. charity                         C. children                      D. Christmas

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

4. A. interview                   B. determine                    C. interpret                      D. equipment

5. A. emigrate                    B. atlantic                        C. criteria                         D. policeman

Bình luận (0)
S - Sakura Vietnam
25 tháng 5 lúc 15:19

1.A

2.A

3.D

4.A

5.A

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Phạm Tùng
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Kiên Nguyễn
Xem chi tiết
Kiên Nguyễn
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Linh Bùi
Xem chi tiết
xin vĩnh biệt lớp 9
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)