Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 2252
Điểm GP 54
Điểm SP 1846

Người theo dõi (73)

Huy Jenify
cuccutbicyew
Lê Thuỳ Linh
Kinen

Đang theo dõi (5)

Lê Thuỳ Linh
Anh Hùng Noob
ph@m tLJấn tLJ
Lê Linh